Nejbližší termíny kurzů

  Základní registry jako východisko pro řízení úřadu územního samosprávného celku

  Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní kurz k implementaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, který je akreditován jako komplexní pohled na základní registry, jejich implementaci, používání a řešení souvislostí. Motto kurzu: „Co a jak udělat, aby se úředníci nemuseli obávat informatiky, informatika zabezpečovala kvalifikovaný servis úředníkům a společně se podíleli na uspořádání svého úřadu v rámci modernizace veřejné správy“.

  Zobrazit termíny kurzů…

  Základní registry přinesly do úřadů podstatné změny a vyžádaly si nutnost přizpůsobit systém jejich řízení i výkonu správních činností, personalistiky a informatiky.
  Kurz tedy má za cíl objasnit rozsáhlý vliv implementace zákona o základních registrech na fungování úřadu ÚSC.

  Hlavním cílem kurzu je vysvětlit účastníkům problematiku spojenou se zaváděním a používáním základních registrů, včetně zabezpečování výkonu správních činností v agendových informačních systémech na základě působnosti v Registru práv a povinností.

  Účastníci kurzu získají znalosti a dovednosti v konkrétních postupech a typových řešeních. V rámci výuky je možné s lektorem konzultovat konkrétní situaci daného úřadu.

  Program

  1) Úvod do eGovernmentu
  - eGovernment a modernizace veřejné správy;
  - historie budování eGovernmentu v České republice;
  - přehled dosažených výsledků;
  - obsah jednotlivých oblastí eGovernmentu, jejich fungování a vzájemné propojení/prolínání;
  - základní registry jako klíčový prvek výkonu správních činností a jejich organizování.

  2) Obec/městská část jako orgán veřejné moci (OVM)
  - právní úprava, opora v právních předpisech;
  - postavení ÚSC v hierarchii veřejné správy a jeho vliv na zabezpečování zákonných funkcí OVM;
  - hlavní úkoly a povinnosti OVM při implementaci ZZR;
  - působnost jednotlivých pracovních pozic a organizačních jednotek OVM na implementaci ZZR.

  3) Rozdělení kompetencí v rámci OVM ve vztahu k jednotlivým úkolům ZZR
  - osoba odpovědná za OVM, její postavení, konkrétní odpovědnost a z toho vyplývající povinnosti;
  - organizační úsek/personální úsek, jejich povinnosti a jejich podíl na implementaci;
  - úsek informatiky a ICT jako servis a podpora výkonu správních činností, technické zajištění, úkoly a postavení v OVM a zajištění kompatibility informačních systémů úřadu vůči informačním systémům státu.

  4) Význam základních registrů ROB, ROS, RÚIAN pro výkon správních činností
  - právní úprava a její dopad na výkon správních činností úřadu;
  - přehled a význam referenčních údajů pro výkon správních činností, závaznost obsažených dat;
  - správci jednotlivých základních registrů a jejich úloha v procesu práce se základními registry;
  - povinnosti úředních osob;
  - využívání dat, editorská činnost, nadstandardní data a možnosti jejich využívání (Informační systém evidence obyvatel ISEO, Agendou informační systém cizinců AISC…).

  5) Zajištění přístupu k referenčním údajům
  - informační systémy a zákonné podmínky určující jejich používání při výkonu správních činností, zákon 365/2000 Sb. a navazující předpisy;
  - informační koncepce úřadu a informační systémy veřejné správy (ISVS);
  - agendové informační systémy (AIS), proces zabezpečování výkonu správních činností, podmínky a principy využívání referenčních údajů, požadavky úředníků na informatiky při zajišťování funkčnosti vůči základním registrům.

  6) Registr práv a povinností jako základ uspořádání a řízení úřadu (RPP)
  - právní úprava;
  - obsah a koncepce RPP;
  - kompetence vůči RPP v rámci úřadu a způsoby využívání;
  - agenda, činnostní role a jejich registrace v AIS RPP Působnostním;
  - posobnost OVM v návaznosti na právní úpravu úkolů v samostatné a přenesené působnosti.

  Specifikace

  Číslo akreditaceAK/PV-282/2015
  Cílová skupinaúředníci/vedoucí úředníci ÚSC, odpovědní zaměstnanci personálních úseků, lokální administrátoři, informatici, tajemníci/vedoucí úřadů a starostové
  Forma vzděláváníprůběžné vzdělávání
  Didaktická metodaseminář
  LektořiMgr. Jarmila Šmardová
  Počet dnů2
  Časová dotace13

  Seznam termínů

  RegionPořádání
  Praha
  1. Slovanské gymnázium - velká posluchárna, Masná 700/13, 110 00, Praha 1, Staré město
  11. a 12. února 2016

  Přílohy