Nejbližší termíny kurzů

  Zásady ochrany osobních údajů České společnosti personalistické, z. s.

  Rubrika: O společnosti, vydáno: 25. 05. 2018, autor: Česká společnost personalistická, z.s.

  V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES, (Obecné nařízení k ochraně osobních údajů angl. General Data Protection Regulation zkr. GDPR) Česká společnost personalistická, z. s. zajistila oochranu osobních dat, která využívá při své práci. K tomu vydala zásady, které odpvídají soiučasným požadavkům.

  Zobrazit termíny kurzů…

  Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky www.personalista.info (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů je Spolek Česká společnost personalistická, z. s., se sídlem Písnická 763/29, Kamýk, Praha 4, PSČ 142 00, IČ 638 34 677, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7221 (dále jako „Spolek“). Spolek se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Spolek je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

  Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, udělujete nám svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

  Co shromažďujeme
  Spolek shromažďuje a zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

  • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním přihlášky do kurzu na Webové stránce www.personalista.info, zejména informace nezbytné pro Vaši účast na kurzu pořádaném Spolkem. Tyto osobní údaje zahrnují:
   jméno/Příjmení
   adresa/korespondenční adresa
   emailová adresa
   mobilní telefonní číslo, pracovní telefonní číslo

  Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webové stránky.

  K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:
  • Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy (pro účely realizace Vaší přihlášky v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací přihlášky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu)
  • za účelem vydání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
  • V případě, máme-li k tomu od Vás odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je popsáno v sekci Přímý marketing.
  • Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
  • K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
  • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

  Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

  Přímý Marketing
  Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v případě, máme-li od Vás příslušný souhlas k jejich užití k danému účelu. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

  Kde ukládáme Vaše osobní údaje
  Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

  Bezpečnost
  Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

  Poskytování Vašich osobních údajů
  Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám Spolku a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází, IT sítí nebo účetní specialisté. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

  Odkazy na jiné webové stránky
  Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

  Práva subjektů údajů
  Spolek při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle vašeho uvážení využít:
  • právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
  • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci

  V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

  Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Spolek nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

  • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
  • provedli výmaz Vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny)
  nebo omezili zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků)
  Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

  V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci Spolku, prosím, kontaktujte správce na mailové adrese: info@personalista.info, nebo písemně na adrese Česká společnost personalistická, z.s., se sídlem Písnická 763/29, Kamýk, Praha 4, PSČ 142 00

  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.