Nejbližší termíny kurzů

  Zařazení zaměstnanců bývalých jeslí do platových tříd

  Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 28. 06. 2012, autor: Ing. Ivan Tomší

  Zeptali jsme se na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak postupovat při zařazování zaměstnanců bývalých jeslí do platových tříd. Ing. Ivan Tomší nám poskytl tuto odpověď:

  Zobrazit termíny kurzů…

  h3. Péče o děti do 3 let věku

  Odměňování zaměstnanců bývalých jeslí, kteří budou nadále pečovat o děti do 3 let věku resp. do vyššího věku, bude závislé na obsahu jimi vykonávaných činností. Těmito organizacemi již nemůže být nadále poskytována zdravotní péče, kterou je oprávněn poskytovat pouze poskytovatel zdravotních služeb, takže při odměňování těchto zaměstnanců nelze nadále postupovat podle ustanovení platových předpisů určených k odměňování zdravotnických pracovníků (nelze zařazovat do platových tříd a stupnic platových tarifů ani přiznávat příplatky určené pro zdravotnické pracovníky).

  Obsahem služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině má být podle návrhu věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, který v současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje, zajištění bezpečnosti a základních potřeb dítěte ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky (strava, využití doby pobytu v dětské skupině s cílem rozvíjet dovednosti a schopnosti dítěte, odpočinek) a výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.

  Obdobné činnosti, jako se vykonávaly v jeslích, obsahuje i vázaná živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (Výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně-hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobyt na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci).

  V případě, že poskytovatel péče nezřizuje mateřskou školu jako vzdělávací zařízení podle školského zákona ani neprovozuje živnost za účelem zisku podle zákona o živnostenském podnikání, může provozovat činnost na základě obecných právních předpisů. Konkrétní podmínky poskytování péče o děti v takovýchto zařízeních nejsou stanoveny žádným právním předpisem, ani nejsou na tuto činnost poskytovány dotace z veřejných rozpočtů. Zřízení a následný provoz těchto zařízení musí být v souladu s obecně platnými předpisy, například v oblasti hygieny a stravování, požární a stavební oblasti aj.

  h3. Zařazování do platových tříd

  Profil takovýchto zařízení, která jsou zřízena státem nebo územním samosprávným celkem (příspěvková organizace) a konkrétní náplně práce jeho zaměstnanců však v současné době nejsou zcela zřejmé, a proto bude nutno alespoň po přechodnou dobu určovat platovou třídu těchto zaměstnanců podle těch ustanovení katalogu prací, která jsou s uvažovanými činnostmi porovnatelná.

  Porovnatelné činnosti uvedené v návrhu věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů jsou uvedeny v části 2.08 Sociální služby v povolání 2.08.01 Pracovník v sociálních službách. Podle těchto ustanovení lze postupovat u zaměstnanců, kteří zajišťují bezpečnost a základní potřeby (strava, využití doby pobytu v dětské skupině, odpočinek) a péči zaměřenou na osvojování společenských a hygienických návyků. Nejnáročnější práce z této oblasti jsou uvedeny v bodě 4 v 7. platové třídě v povolání Pracovník v sociálních službách Obdobné činnosti jsou zařazeny do 5. a 6. platové třídy v povolání 2.16.05 Asistent pedagoga.

  Bude-li však mezi nejnáročnější práce zaměstnance patřit výchovná činnost, jejímž předmětem bude rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností přiměřených věku dítěte a rozvoj jeho dovedností a schopností, bude možno platovou třídu odvozovat též od ustanovení platných pro kvalifikované pedagogické pracovníky. Pokud by zařízení uplatňovalo naprosto srovnatelné postupy pro výchovu a vzdělávání dětí v mateřských školách ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bylo by možné zařadit zaměstnance podle povolání 2.16.01 Učitel do 8. platové třídy; tato činnost je však zvládnutelná pouze zaměstnanci s příslušným pedagogickým vzděláním. Lze předpokládat, že podmínky pro výkon těchto činností nebudou s činnostmi prováděnými v mateřských školách srovnatelné (především v systému vzdělávacích programů a v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami).