Nejbližší termíny kurzů

  Systém periodického pracovního hodnocení zaměstnanců ve veřejných službách a správě

  Rubrika: Personální management, vydáno: 18. 03. 2011, autor: Redakce

  Periodické pracovní hodnocení je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení. K jeho realizaci se ale ve veřejných službách a správě přistupuje poněkud váhavě. Hodnotit podřízené je přitom základní povinnost vedoucího a vyplývá ze zákoníku práce. Poskytovatelé sociálních služeb jsou vzácná výjimka. Pracovní hodnocení je jedním ze standardů kvality...

  Zobrazit termíny kurzů…

  h3. Periodické pracovní hodnocení:

  • je základní nástroj řízení;
  • správné používání pozitivně ovlivňuje pracovní výkonnost a pracovní kázeň;
  • soustavné posuzování pracovního výkonu a pracovní způsobilosti je nejúčinnější motivací zaměstnanců.

  h3. Hlavní zásady hodnocení zaměstnanců

  • lidským hodnotám v pracovním procesu musí být věnována náležitá pozornost, k tomu slouží periodické pracovní hodnocení;
  • základní povinností vedoucího je: řídit, kontrolovat a hodnotit pracovní výkonnost a pracovní výsledky podřízených;
  • pracovní hodnocení je po odborné stránce náročná činnost a proto by jeho výsledků mělo být důsledně využíváno.

  h3. Využívání výsledků hodnocení

  • zařazování zaměstnanců po ukončení zkušební doby;
  • zjišťování nedostatků v kvalifikaci, jako jeden z podkladů pro další vzdělávání;
  • stanovení podkladů a měřítek pro účely odměňování;
  • stanovení pracovního zařazení podle způsobilosti;
  • případný výběr zaměstnanců pro vyšší odborná místa;
  • odkrytí zvláštních schopností zaměstnanců a talentů;
  • propouštění nezpůsobilých zaměstnanců.

  h3. Hlavní zásady při zavádění systému hodnocení

  a) Ucelenost systému hodnocení:

  • hodnocení musí vycházet z konkrétních podmínek a potřeb organizace;
  • je nutné přesně vymezit účel hodnocení, vhodná kritéria, metodu hodnocení, postup a techniky, zpracování, evidence a využívání výsledků;

  b) Popularizace systému a pochopení jeho významu všemi zaměstnanci:

  • nestačí vypracovat systém, zpracovat a vyhlásit směrnici, ale zaměstnanci musí být seznámeni súčelem, metodou a způsobem využívání výsledků;
  • dokonalá příprava hodnotitelů: každý hodnotitel musí mít základní znalosti základů psychologie osobnosti a podrobně zvládnout metodiku a techniky vlastního hodnocení.

  c) Vhodnost měřítka hodnocení:

  • hodnocení je srovnáváním stavu skutečného se stavem žádoucím, musí proto poskytnout přehled o stavu zaměstnance ve vztahu k vykonávaným činnostem.

  h3. Problematika jednotlivých okruhů systému hodnocení

  A. Hodnocení pracovní způsobilosti v zastávané funkci:

  • nejobvyklejší způsob hodnocení;
  • vychází z kritérií stanovených popisem práce - nároků kladených na zaměstnance.

  B. Hodnocení pro účely odměňování:

  • stanovení výše nadlimitní složky platu se řídí množstvím a kvalitou vykonávané práce;
  • podkladem je skutečná práce vykonávaná zaměstnancem, nikoliv pouze jeho způsobilost tuto práci vykonávat;
  • je třeba hodnotit i pracovní chování, které ovlivňuje pracovní výsledky jednotlivce nebo celé organizační jednotky;
  • nehodnotí se schopnost tvůrčí práce, ale skutečná tvůrčí práce.

  C. Predikce úspěchu v budoucí/řídící funkci:

  • zjištění předpokladů budoucího úspěšného výkonu činností;
  • vyhledávání talentů na řídící místa, modifikace i pro výběr zaměstnanců;
  • hodnocení potenciálu může obsahovat odhad konečné úrovně typu postavení, pro něž by mohl být zaměstnanec kvalifikován.

  h3. Předpoklady pracovního hodnocení

  • hodnocení je jeden z nejvýznamnějších a nejobtížnějších úkolů vedoucího;
  • nelze ho splnit jen formálně, nebo improvizovaným posudkem;
  • předpokládá určité znalosti a dovedosti z psychologie osobnosti.

  h3. Metody hodnocení

  • metoda verbální;
  • posuzovací stupnice;
  • kombinace obou přístupů.

  h3. Verbální hodnocení

  • volný písemný pracovní posudek;
  • původní jednoduchá metoda hodnocení; jednoduchost pouze zdánlivá;
  • značné nároky na úsudek a vyjadřovací schopnosti hodnotitele;
  • předností verbálního hodnocení by měla být neformálnost.

  h4. Nevýhody a nedostatky verbálního hodnocení

  • v rukou nezkušených hodnotitelů metoda selhává;
  • neumožnuje odlišit stupeň kvality hodnocených;
  • vyhodnocení posudků je obtížné, využití v personalistice problematické;
  • podporuje tendenci k subjektivismu;
  • nelze vzájemně srovnávat ani statisticky vyhodnocovat;
  • přesto do sytému hodnocení zaměstnanců zařazujeme, ale většinou jako součást vyjádření doplňujícího hodnocení na posuzovací stupnici.

  h3. Posuzovací stupnice

  • metoda hodnocení kvalitativních jevů, u nichž lze rozlišovat různé stupně;
  • na rozdíl od verbální metody se opírá o standardní soubor hodnotících kritéríí a o jednotnou posuzovací škálu;
  • pro jednotnost a srozumitelnost mohou používat i méně zkušení v hodnocení lidí; nejrozšířenější metoda.

  h4. Metoda hodnocení na posuzovací stupnici má několik závažných problémů

  a) Objektivnost:

  • bývá zdůrazňována, je však relativní, neboť závisí na tom, zda hodnotitel vychází z přesných faktů a informací (na základě vlastního pozorování, záznamů);
  • posuzuje-li hodnotitel pouze na základě dojmů, bez dostatečné znalosti, může být metoda značně neobjektivní. Jde tu obecně o jednotnost, standardnost metody.

  b) Srovnatelnost:

  • význačná přednost je vzájemná srovnatelnost výsledků a porovnání hodnocených z hlediska kvalifikovanost; je nutné, aby všichni chápali stejně jak formulaci kritérií, tak i kvalifikační stupně hodnocení!

  c) Kritéria hodnocení:

  • mají odpovídat požadavkům, jež klade práce na člověka;
  • jejich množství se různí, při nízkém počtu není hodnocení komplexní, při velkém se stává nepřehledným.

  d) Počet kvalifikačních stupňů:

  • názor se různí, přednost je dána lichému počtu, je však tendence hodnotit směrem k průměru (středu), sudý počet svádí hodnotit lehce nad průměr;
  • tři stupně nestačí dostatečně diferencovat;
  • pro naše potřeby je lepší zvolit např. pětistupňovou škálu.

  h4. Přednosti posuzovacích škál

  • jednoduchost a srozumitelnost, rychlá kvantifikace a registrace posuzovaných jevů, příznivá spolehlivost a validita, relativní objektivnost, jednotný postup, nepřipouští individuální hlediska.

  h4. Nevýhody posuzovacích škál

  • rozdílné chápání kritérií a klasifikačních stupnů;
  • obtížná formulace většího počtu příbuzných hledisek a kritéria se tak mohou překrývat;
  • tendence hodnotit budˇ k průměru a vyhýbat se krajním stupňům anebo naopak nadsazovat a hodnotit v nejvyšších stupních škály.

  h3. Posudkový pohovor

  • důležitý klíčový faktor v posuzování; hodnocení zaměstnance bez pohovoru je jako platový systém bez vyplácení;
  • zde se projevuje, zda je posouzení pracovního výkonu za uplynulé období zaměstnancem akceptováno, nebo se jen podrobuje;
  • neakceptuje-li zaměstnanec výsledky vůbec nebo jen málo, dochází k jeho vysoké demotivaci!!!
  • na vedoucí zaměstnance jsou kladeny vysoké požadavky, protože při použití sebehodnocení a dohodě na cílech, se mohou projevit a také se projevují rozdílná hlediska;
  • rozdílná hlediska především při řešení, co jsou příčiny úspěšných a méně úspěšných výkonů zaměstnance;
  • výkonové chování je ve skutečnosti otázkou shody mezi osobou a pracovní situací.

  h4. U zaměstnance je tendence:

  • vidět při úspěších spíše než vlastní pracovní situaci vlastní osobu;
  • při neúspěších je zase příčinou spíše pracovní situace než zaměstnanec sám;
  • nadřízení mají tendenci spatřovat příčinu výkonového chování v osobě zaměstnance;
  • na tyto rozdíly je nutno nahlížet jako na cenné doplnění relevantních informací a zvýšit kvalitu odhadu.

  h4. Zásady pro vedení posudkového pohovoru:

  • důkladná příprava vedoucího;
  • vytvoření atmosféry důvěry, vyloučení výhrůžek;
  • jasná definice cílů pohovoru;
  • aktivní naslouchání;
  • vžít se do pozice druhého, snaha pochopit, co zaměstnance míní;
  • diskuse o konkrétních způsobech chování a výkonech zaměstnance, ne o vlastnostech!
  • koncentrace na rozdíly v chování zaměstnance;
  • zapojení zaměstnance do pohovoru prostřednictvím sebehodnocení;
  • nejen kritika negativních faktorů, ale také uznání za pozitivní výkon a silné stránky zaměstnance;
  • vytvoření konstruktivního klimatu pohovoru prostřednictvím příjemného způsobu hovoru, tónu, jakým se zaměstnancem mluvíme, ale také zřetelnosti výpovědi;
  • zdůvodnění výpovědí a posudků pokud možno konkrétními příklady;
  • sestavení konkrétního plánu úkolů pro zaměstnance pracovního charakteru a vzdělávání (co se má do kdy stát? na čem se bude moci poznat, že došlo ke změně);
  • závěrečné shrnutí podstatných výsledků pohovoru.

  h3. Okruhy hodnocených

  • řídící zaměstnanci;
  • odborní zaměstnanci;
  • provozní zaměstnanci.

  h3. Hodnotící kategorie

  pracovní výkon;

  pracovní chování a postoje;

  zvláštní osobnostní předpoklady;

  příprava a vzdělávání;

  řídící předpoklady.

  h3. Hodnotící faktory

  • jednotlivé položky hodnocení v rámci dotazníků;
  • definovány tak, aby jejich výklad byl jednoznačný;
  • hodnotitel posuzuje hodnocené faktory na hodnotící škále.