Nejbližší termíny kurzů

  Realizace úsporných opatření prostřednictvím zvláštního způsobu určení platového tarifu

  Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 20. 04. 2011, autor: Redakce

  Bude-li finanční situace zaměstnavatele vyžadovat opatření využívající nových možností spočívajících ve zvláštním způsobu určení platového tarifu, lze se rozhodnout pro jeden z více postupů…

  Zobrazit termíny kurzů…

  • snížit platové tarify, zachovat 12 platových stupňů i hledisko započitatelné praxe;
  • snížit počet platových stupňů, zachovat platové tarify, zachovat hledisko započitatelné praxe, (např. odložit začátek zápočtu - do 2 let, do 4 let, do 6 let…, nebo ukončit zápočet již nad 27, nebo již nad 23 let …, nebo redukovat počet platových stupňů například na 6 (do 2, do 6, do 12, do 19, do 27, nad 27) ;
  • kombinovat snížení platových tarifů a snížení platových stupňů při zachování hlediska započitatelné praxe;
  • zvolit jiné hledisko nahrazující započitatelnou praxi při zachování nebo změně počtu platových stupňů nebo využití jiného systému než platových stupňů/platových pásem a zachování nebo změně platových tarifů.

  Poslední z uvedených možností je z hlediska systémového zřejmě nejpracnější. K realizaci tohoto způsobu řešení je nutno zvolit jiná vhodná hlediska, která by se neměla dublovat s hledisky u použitými u ostatních složek platu, odstupňovat je, stanovit hodnotu jednotlivých stupňů v rámci hledisek a přiřadit těmto stupňům sazby platových tarifů. Součástí tohoto procesu musí být rovněž určení kompetence příslušných vedoucích zaměstnanců v určování platového tarifu, doby a podmínek, za kterých lze určení platového tarifu přehodnotit, zvolit formu stanovení, příp. sjednání podmínek v kolektivní smlouvě atd.

  Už jenom volba hledisek pro zvláštní způsob určení platového tarifu tak, aby se nedublovala s ostatními hledisky platového systému (složitost, odpovědnost, namáhavost – platová třída, obtížnost práce - příplatky režimové, zvláštní a za výkon prací ve ztíženém pracovním prostředí, výkonnost – osobní příplatek, odměny) může být problém i při pouhém využití hledisek, které jednoduchým způsobem vyjadřovala započitatelná praxe. Patří do okruhu hledisek pracovních schopností a pracovní způsobilosti a může jimi být odborná způsobilost, flexibilita, specializace, tvůrčí invence, koncepčnost, odpovědnost, rozhodnost, kreativita, logické myšlení, pohotový úsudek, loajalita (ztotožnění s cíli zaměstnavatele), iniciativa, aktivita, motivační schopnosti, komunikační schopnosti, mlčenlivost, smyslové schopnosti, pečlivost, fyzická způsobilost, dochvilnost, přesnost, schopnost týmové práce, zvládání stresových situací a mnoho dalších.

  Jedná se o velice náročnou systémovou činnost, jejíž důsledky se mohou projevit hlavně v rozkolísání dosavadních výdělkových relací a potřeb prostředků na platy. Proto by měl mít zaměstnavatel dostatek času ke zvládnutí tohoto procesu. Je-li aktuální potřeba uplatnit u zaměstnavatele zvláštní způsob určení platového tarifu, například při požadovaných úsporách v roce 2011, lze doporučit použití některých jiných výše uvedených možností.

  V zájmu zvýšení stimulační účinnosti platového systému, objektivity procesu odměňování a s ohledem na ustanovení § 109 odst. 4 určující hlediska, podle nichž lze poskytovat plat, a § 110 zákoníku práce, který stanovuje zásadu o stejném platu za stejnou práci a za práci stejné hodnoty není možné s ohledem na možná rizika proces zvláštního určení platového tarifu ponechat bez uvedené specifikace dalších podmínek.