Nejbližší termíny kurzů

  Posílení pravomocí zaměstnavatelů v oblasti platů

  Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 23. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

  Nová ustanovení nařízení vlády č. 381/2010 Sb. potvrzují směřování vedoucí ke zvyšování působnosti zaměstnavatelů v platových otázkách, včetně jejich zvýšení odpovědnosti za způsob odměňování. To vyžaduje postupné změny ve stylu práce zaměstnavatelů směřující od striktního dodržování právních předpisů k samostatné tvorbě vlastních pravidel pro poskytování základních složek platu a určování platu. Zároveň přesunuje do působnosti zaměstnavatele možnost určení platového tarifu až do výše 1,5 násobku platového tarifu stanoveného pro platovou třídu a 1. platový stupeň.

  Zobrazit termíny kurzů…

  Kromě těch složek platu, které kompenzují výkon prací v obtížných pracovních podmínkách (jako jsou např. přesčasy, práce ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli, ve ztíženém pracovním prostředí, v rizikovém prostředí, pod vlivem neuropsychické zátěže, za rozdělenou směnu nebo za aspekty ztěžující práci pedagogických pracovníků) a části platového tarifu, která se odvíjí od zařazení do platové třídy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a příplatku za vedení podle složitosti řízeného organizačního útvaru a úrovně, ze které se řízení provádí, může o poskytování ostatních složek platu (části platového tarifu, osobního příplatku, odměn) nebo i celého platu (smluvního platu) rozhodovat zaměstnavatel.

  Když k přehledu výše uvedených složek platu v případné působnosti zaměstnavatele připočteme jeho možnosti stanovovat některé příplatky v rámci širokého rozpětí (za vedení, zvláštní) nebo možnost stanovit ve své působnosti podmínky pro výjimečné zařazování do platové třídy, jedná se o nové kompetence, které jsou ve srovnání s minulostí nebývale rozsáhlé. Současně však nezbývá, než konstatovat, že ve své podstatě je tímto právním předpisem zaměstnancům veřejných služeb a správy zaručeno pouze právo na platový tarif v prvním platovém stupni platové třídy, do níž je zařazen.

  Poskytování některých složek platu (osobní příplatek – pracovní výsledky a rozsah pracovních úkolů, odměny - mimořádnost nebo zvláštní význam úkolů) je novým právním předpisem omezeno pouze dodržením závazných hledisek, která musí zaměstnavatel použít, případně jejich maximální výší (platový tarif v rámci rozpětí platových stupňů, osobní příplatek 50 resp. 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně).

  S novými pravomocemi zaměstanavatelů je na druhé straně spojena zvýšená odpovědnost za to, že plat i při využití nových možností bude plnit svoji funkci (nástroj diferenciace, stimulace, regulace prostředků a úhrady životních nákladů zaměstnance) a že nebude poskytován způsobem diskriminujícím jednotlivé zaměstnance nebo skupiny.

  Při uplatnění nových zásad v odměňování bude pravděpodobně v mnohých případech jejich zavádění spojováno především s požadavkem úspory prostředků na platy, což znamená, že před všemi funkcemi, které má plat plnit, bude vyžadováno, aby výsledkem nově uplatněných opatření byla úspora prostředků.

  Faktem zůstává, že zaměstnavatelé se mohou rozhodnout, zda nový systém realizují, anebo, zda ponechají systém zařazování zaměstnanců do platových stupňů i současnou úroveň platových tarifů beze změn.