Nejbližší termíny kurzů

  Nová ustanovení pro poskytování platu podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

  Rubrika: Odměňování zaměstnanců, vydáno: 17. 03. 2011, autor: Ing. Ivan Tomší

  Nařízením vlády č. 381/2010 Sb., jímž se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, přineslo, kromě nových stupnic platových tarifů pro pedagogické pracovníky, tři podstatné změny.

  Zobrazit termíny kurzů…

  1. Nechává na zaměstnavateli rozhodnutí o výjimečném zařazení zaměstnance do platové třídy, který nesplňuje vzdělání stanovené pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (viz § 2 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě). Znění nového ustanovení § 3 odstavce 3 je následující:

  bq. Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání
  a) až na dobu 4 roků,
  b) na dobu delší, jestliže po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.
  (Odstavec 4 paragrafu 3 se zrušuje)

  1. Zaměstnavateli poskytuje možnost, aby si zvolil jiný systém určení platového tarifu a podle něho určoval zaměstnanci platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Ustanovení § 6 o zvláštním způsobu určení platového tarifu zní:

  bq. Zaměstnavatel může zaměstnanci, s výjimkou zaměstnance, který je pedagogickým pracovníkem, určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. To neplatí pro zaměstnance, který je pedagogickým pracovníkem, s výjimkou pedagogického pracovníka, který vykonává uměleckopedagogické práce nebo činnost trenéra a pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce.

  1. Umožňuje zaměstnavateli sjednat se zaměstnancem smluvní plat, který nahrazuje určení platu zaměstnavatelem ve složení a za podmínek stanovených zákonem. Nové ustanovení § 6a zní:

  bq. Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Smluvní plat zahrnuje veškeré složky platu podle zákona a tohoto nařízení, které by jinak zaměstnanci náležely, nebo které by mohl zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Vedle smluvního platu nelze zaměstnanci poskytovat žádné složky platu s výjimkou odměn. Pro obsah smlouvy o smluvním platu se použije přiměřeně § 136 zákoníku práce.