Nejbližší termíny kurzů

  Jak dal ve vzdělávání úředníků ÚSC? II.

  Rubrika: Příprava a vzdělávání, vydáno: 12. 04. 2015, autor: Redakce

  Zajistit kvalitu zaměstnanců a jejich práce klade nároky především na personalistiku. V její působnosti je, kromě dalších aktivit, tvorba, koordinace a administrace systému vzdělávání. Aby byl tento systém efektivní, vyžaduje zapojení všech vedoucích zaměstnanců, kteří by o vzdělávání svých podřízených měli mít stejné znalosti jako personalisté.

  Zobrazit termíny kurzů…

  Ve stručnosti shrňme některé požadavky kladené (diferencovaně) na bedra úředníků, protože ty jsou první fází formulování základu kvalifikačních požadavků a vzdělávacích potřeb úřadu:

  • souhrnné znalosti a dovednosti v příslušném oboru správních činností, tj. včetně znalostí právních předpisů a jejich aplikace v praxi, ekonomickych znalostí apod.;
  • zvládání koncepční/tvůrčí práce (ve smyslu tvůrčího zpracování výkladu, základního hlediska, vůdčí ideje, myšlenkové osnovy či hlavního záměru pro účely realizace určitých cílů) - tvorba návrhů usnesení volených orgánů, tvorba strategických, metodických a dalších dokumentů, včetně projektů, koncipování úřední korespondence apod.;
  • příprava a realizace výzkumů, analýzy, sběr dat a jejich vyhodnocování, interpretace výsledků, zpracování závěrů, přehledů, statistik;
  • rozhodování v nejsložitějších situacích souvisejících s výkonem správních činností a rozsáhlého množství dalších operativních činností, často s vysokým stupněm osobní odpovědnosti;
  • dovednost komunikovat i v obtížné situaci v osobním styku s klienty (občany, právnickými osobami), znalost a dovednost v oblasti jednání, vyjednávání, vystupování apod.;
  • znalosti a dovednosti v oblasti ICT, práce s informačními systémy veřejné správy, jimiž je zajišťován výkon správních činností atd.

  Kromě tohoto obecného výčtu, má obsah práce další vztahy ke kvalifikačním požadavkům, minimálně v rovině "oborové specializace" příslušných správních činností, rovině záměrů a cílů zaměstnavatele/ÚSC a rovině plnění dalších úkolů a povinností souvisejících s povinnostmi a pravomocemi územní správy... To vyžaduje široký rozsah znalostí a dovedností na různé úrovni odpovědnosti, přičemž věcné zaměření pokrývá značné spektrum odborných oblastí.

  Činnosti zaměstnanců ÚSC podléhají zcela nadstandardně nejen kontrole vedoucími zaměstnanci, ale fakticky i veřejností. Je tedy možné klidně říci, že pracují pod stálým tlakem a případné nedostatky mívají negativní dopady. Přitom neustálé změny legislativy, metodik a vývoj veřejné správy přinášejí nové obsahy, informace a pohledy, které logicky vyžadují průběžnou aktualizaci a inovaci znalostí a dovedností. Ty lze cíleně formovat permanentním vzděláváním - prohlubováním kvalifikace - v rámci kvalitního systému, který dokáže reagovat na měnící se podmínky a nově vznikající potřeby.

  Tvorba a realizace takového systému je práce specializovaná, odborně náročná, průběžná a dlouhodobá. Diktovaná je hlavním cílem - dosahovat maximální kompetentnosti a flexibility zaměstnanců, aby byli schopni optimálních výkonů. V tomto kontextu je třeba si uvědomit, že vzdělávání zaměstnanců působí v realizaci všech aktivit úřadu jako činnost integrální.

  Organizace a řízení systému vzdělávání zaměstnanců je disciplína, která se nachází někde na rozhraní obecné pedagogiky, sociologie, psychologie, ekonomiky a teorie řízení, či managementu. Od těchto věd můžeme odvodit požadavky na odbornost personalistů v jejichž působnosti se tvorba koncepce a organizace vzdělávání nachází.

  Vzdělávání zaměstnanců je s personalistikou velmi pevně provázáno. Využívá její data, analýzy, strategii atd.. Reaguje na aktuální strukturu zaměstnanců, organizační uspořádání, obsah správních činností a další skutečnosti v působnosti personalistiky. Spolupracuje a navzájem se ovlivňuje se všemi jejími segmenty, od organizace práce a systemizace až po odměňování.

  Vzdělávání tudíž nelze zúžit do prostoru jakéhosi nahodilého zařazování zaměstnanců do kurzů, jak nezřídka bývá obvyklé, ale je třeba ho pojímat ve všech souvislostech jako multidisciplinární obor, který je zázemím pro fungování úřadu.

  POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ - aneb, trocha teorie a terminologie nikomu neublíží