Základní registry – zlý pán nebo dobrý sluha?

Rubrika: Organizace práce, Vydáno: 22. říjen 2014, Autor: RNDr. Renata Novotná

Téma základních registrů se řeší již více jak dva roky. A stále ještě existují OVM, která vidí v základních registrech spíše toho zlého pána než dobrého sluhu. Naštěstí těch, kteří chápou jedinečnost možností základních registrů, je stále více. Stát vytvořil (za značného přispění EU) podmínky, za kterých přímo on sám „ručí“ za správnost uložených dat. A tyto údaje nazval, v souladu se zákonem
č. 111/2009 Sb., referenčními údaji.

Praktikův pohled na státní službu

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 10. srpen 2014, Autor: Mgr. Jakub Onisko

V současné době probíhají diskuze předcházející projednání zákona o státní službě, který by měl do budoucnosti upravit postavení úředníků státní správy.
Autor se nad státní službou zamýšlí formou recenze knihy Edvarda Outraty a Vlastimila Růžičky – “Destrukce české státní správy”, kterou v roce 2014 vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha.

Co nového v pracovnělékařské péči

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 28. leden 2013, Autor: JUDr. Eva Dandová

Na přelomu roku 2012 a 2013 kladla řada personalistů a mzdových účetních dotazy typu:
a) Je třeba u dohody o provedení práce uzavřené 1.1.2013 na celý rok 2013 vyžadovat vstupní pracovnělékařskou prohlídku?
b) Jak je to se vstupní pracovnělékařskou prohlídkou u dohod o pracovní činnosti?

Jak dále v odškodňování pracovních úrazů

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 28. leden 2013, Autor: JUDr. Eva Dandová

V průběhu loňského roku jsme očekávali, že dojde ke zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a že bude přijata velká novela zákoníku práce. Na poslední chvíli však naši zákonodárci rozhodli jinak. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců nadále platí a jeho účinnost je odložena k datu 1. ledna 2015. Jak tomu došlo ?

Výsledky jednání vlády, 16. ledna 2013

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 16. leden 2013, Autor: Redakce

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení.

Změny v oblasti odměňování

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 15. leden 2013, Autor: Redakce

Zeptali jsme se na MPSV, co je nového v oblasti odměňování zaměstnanců

Ing. Ivan Tomší nám odpověděl:

V oblasti předpisů o odměňování zaměstnanců nedošlo k závratným změnám. Jedinou výjimkou je změna, která byla provedena nařízením vlády č. 246/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Ostatně, poslechněte si, co o těchto změnách Ing. Tomší říká:

Program schůze vlády, 16. ledna 2013

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 14. leden 2013, Autor: Redakce

Vybrali jsme body program, které by mohly zajímat personalisty.

Výsledky jednání vlády, 9.ledna 2013

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 10. leden 2013, Autor: Redakce

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení.

Převod dovolené k novému zaměstnavateli

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 10. leden 2013, Autor: JUDr. Eva Dandová

Otázka:

V předešlém zaměstnání jsem byl přesně šest měsíců, mám nárok na proplacení poměrné části dovolené nebo se automaticky převádí do mého nynějšího zaměstnání?

Časopis Veřejná správa

Rubrika: Tipy, Vydáno: 9. leden 2013, Autor: Redakce

Časopis Veřejná správa vychází každé dva týdny a je určen všem, kteří mají něco společného se státní správou a samosprávou. Informace využitelné pro podporu výkonu své práce zde najdou například i personalisté úřadů územních samosprávných celků.

Přestávka na jídlo a oddech

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 9. leden 2013, Autor: JUDr. Eva Dandová

Mám dotaz ohledně čerpání povinné pracovní přestávky. Jsem zaměstnaná na poloviční úvazek, tudíž 4 hod./denně. Od zaměstnavatele mám nařízenou pracovní přestávku po odpracování 4 hod., tzn. po ukončení celé pracovní doby musím setrvat v práci ještě půl hod., která je neplacená a v tomto čase se naobědvat. Nezáleží na tom, zda oběd odebírám, či ne. Zdá se mi to jaksi nelogické, po ukončení pracovní doby mít povinnou neplacenou pracovní přestávku půl hodiny a pak se sebrat a odejít domů, nebo má zaměstnavatel pravdu?

Z programu schůze Vlády ČR 9.ledna 2013

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 9. leden 2013, Autor: Redakce

Vybrali jsme z dnešního programu schůze Vlády ČR ty předkládané návrhy, které by mohly svým obsahem zajímat personalisty nebo se nějakým způsobem dotknout v budoucnosti jejich práce.

Karenční doba

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 28. červen 2012, Autor: JUDr. Eva Dandová

Máme zaměstnance v pracovním poměru s kratší pracovní dobou, který pracuje 3 dny v týdnu (pravidelně pondělí, středa a čtvrtek) a odpracuje celkem 24 hodin týdně. Nyní je uznán dočasně práce neschopným. Neschopenka byla vystavena ve středu. Počítá se do karenční doby středa, čtvrtek a pondělí v následujícím týdnu? Náhrada mzdy by tedy byla až od středy následujícího týdne?

Přijímáme mladistvé a studenty na brigády

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 28. červen 2012, Autor: JUDr. Eva Dandová

S ohledem na fakt, že řada studentů uzavírajících v době prázdnin nějaký pracovněprávní vztah (pracovní poměr nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) je ve věku do 18 let, tedy mladistvých, je nezbytné se několika poznámkami u nich zastavit.

Zařazení zaměstnanců bývalých jeslí do platových tříd

Rubrika: Odměňování, Vydáno: 28. červen 2012, Autor: Ing. Ivan Tomší

Zeptali jsme se na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak postupovat při zařazování zaměstnanců bývalých jeslí do platových tříd. Ing. Ivan Tomší nám poskytl tuto odpověď:

Několik poznámek k pracovním poměrům na dobu určitou

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 15. květen 2012, Autor: JUDr. Eva Dandová

Koncepční novela ZP (zákon č. 365/2011 Sb. přinesla rozsáhlé změny v právní úpravě uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Na žádost našich čtenářů si je proberme podrobněji.

Změny v úpravě dovolené

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 15. květen 2012, Autor: JUDr. Eva Dandová

Právo na dovolenou je základním právem každého pracovního poměru, jde o tzv. osobnostní nárok zaměstnance, který nelze převést na nikoho jiného a který také zaniká v případě smrti zaměstnance. Podle článku 28 Listiny základních práv a svobod mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu a na uspokojivé pracovní podmínky a jednou z pracovních podmínek je právě dovolená.

Příspěvkové organizace – plat nebo mzda?

Rubrika: Odměňování, Vydáno: 6. květen 2012, Autor: Redakce

Jednou z častých otázek je, zda příspěvková organizace při odměňování svých zaměstnanců spadá do režimu platů nebo mezd. Poslední dobou tento problém řeší především poskytovatelé sociálních služeb. Co všechno je třeba udělat pro to, aby v organizaci, která odměňuje zaměstnance platem, byly zavedeny mzdy?

Zeptali jsme se napřed odbornice na pracovní právo, paní. JUDr. Evy Dandové, která nám vysvětlila detaily této úpravy v zákoníku práce. Následně jsme na Ministerstvu práce a sociálních věcí získali metodický dopis (týká se hlavně poskytovatelů sociálních služeb), jehož text uvádíme.

Novela nařízení vlády o podmínkách ochrany zdraví při práci

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 9. duben 2012, Autor: JUDr. Eva Dandová

Dne 1. dubna 2012 nabyla účinnosti další novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákoníku práce a k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a upravuje v oblasti BOZP komplexně celou oblast hygieny práce. Novela nařízení vlády byla publikována pod č. 93/2012 Sb.

Nová právní úprava pracovnělékařské péče

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 28. březen 2012, Autor: JUDr. Eva Dandová

Dne 1. dubna 2012 nabudou účinnosti zákony upravující zdravotní reformu. Konkrétně se jedná o:

– zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách);
– zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách;
– zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě;
– zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě;
– zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Změny zákona o zaměstnanosti

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 22. březen 2012, Autor: JUDr. Eva Dandová

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen ZZ), byl v poslední době celkem pětkrát novelizován. Předně to bylo k datu 1. ledna 2012, kdy nabyly účinnosti novely provedené:

zákonem č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV;
zákonem č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
zákonem č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
zákonem č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim;
zákonem č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Novela zákoníku práce - několik důležitých poznámek

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 6. březen 2012, Autor: JUDr. Eva Dandová

Je všeobecně známo, že dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti velká novela zákoníku práce (dále jen ZP) všeobecně zvaná jako „koncepční novela“ (zákon č. 365/2011 Sb.). Pro úplnost je ale nutno připomenout, že to nebyla jediná novela ZP k datu 1.1.2012.

PČR - Projednávání změn zákona o zaměstnanosti

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 25. říjen 2011, Autor: Redakce

Součástí schváleného pořadu 25. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zahájené 25.10.2011, bude ve třetím čtení projednáván jako bod č. 50, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 444/.

Novela zákoníku práce v Senátu

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 25. říjen 2011, Autor: Redakce

Senát novelu zákoníku práce zamítl, takže se vrací do Poslanecké sněmovny. Pro orientaci jsme stáhli jak originál senátního tisku č. 188 – Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tak Usnesení Senátu č. 339, ze 12. schůze, konané dne 7. října 2011, kterým se zamítá návrh zákona.

Stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky

Rubrika: Odměňování, Vydáno: 12. květen 2011, Autor: Redakce

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě uvedené v přílohách 1 až 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ani možnost zvláštního způsobu určení platového tarifu podle § 6 tohoto nařízení neplatí pro pedagogické pracovníky (s výjimkou pedagogického pracovníka, který vykonává uměleckopedagogické práce nebo činnost trenéra a pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce).

Realizace úsporných opatření prostřednictvím zvláštního způsobu určení platového tarifu

Rubrika: Odměňování, Vydáno: 20. duben 2011, Autor: Redakce

Bude-li finanční situace zaměstnavatele vyžadovat opatření využívající nových možností spočívajících ve zvláštním způsobu určení platového tarifu, lze se rozhodnout pro jeden z více postupů…

Komentáře k zákonu o úřednících územních samosprávných celků

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 23. březen 2011, Autor: Redakce

S výkladem zákona o úřednících jsou občas problémy. Například, když řešíme, kdo je vlastně úředníkem? Nebo, které činnosti jsou správní? Není to maličkost, zejména v okamžiku, když vyplácíme zvýšené odstupné sekretářce, z níž jsme si dříve udělali úřednici…

Návrh novely zákoníku práce ve vnějším přípomínkovém řízení

Rubrika: Právní úprava, Vydáno: 23. březen 2011, Autor: Redakce

Přinášíme návrh novely zákoníku práce, který byl předán do vnejšího připomínkového řízení. Účinnost novely se předpokládá k 1. lednu 2012 a nové znění má v této chvíli 340 změn. Pro orientaci uvádíme návrh, jak byl rozeslán. O vývoji budeme informovat.

Posílení pravomocí zaměstnavatelů v oblasti platů

Rubrika: Odměňování, Vydáno: 23. březen 2011, Autor: Ing. Ivan Tomší

Nová ustanovení nařízení vlády č. 381/2010 Sb. potvrzují směřování vedoucí ke zvyšování působnosti zaměstnavatelů v platových otázkách, včetně jejich zvýšení odpovědnosti za způsob odměňování. To vyžaduje postupné změny ve stylu práce zaměstnavatelů směřující od striktního dodržování právních předpisů k samostatné tvorbě vlastních pravidel pro poskytování základních složek platu a určování platu. Zároveň přesunuje do působnosti zaměstnavatele možnost určení platového tarifu až do výše 1,5 násobku platového tarifu stanoveného pro platovou třídu a 1. platový stupeň.

Systém periodického pracovního hodnocení zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Rubrika: Personální management, Vydáno: 18. březen 2011, Autor: Redakce

Ačkoliv periodické pracovní hodnocení zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení, k jeho realizaci se dosud přistupuje poněkud váhavě. Hodnotit podřízené jako základní povinnost vedoucího sice vyplývá ze zákoníku práce, ale jedněmi z mála subjektů, které hodnocení v současné době reálně vykonávají, jsou poskytovatelé sociálních služeb, a to ze zákona o sociálních službách (paradoxně jsou to příspěvkové organizace na nejnižším stupínku hierarchie veřejných služeb a správy). Co kdybychom zkusili pravidelně hodnotit také úředníky, kteří podobné zákony vymýšlejí? Pojďte se přesvědčit, není to zase tak složité.

Modelování organizační struktury

Rubrika: Organizace práce, Vydáno: 18. březen 2011, Autor: Redakce

Teorie organizování “podnikového řízení” se zabývá možnostmi formálního strukturování, jehož cílem je vytvořit organizaci, která bude schopna naplňovat své cíle vyplývající jí z působnosti stanovené právními předpisy, zřizovací listinou apod.. Cíle mohou také být výsledkem strategického rozhodování vedení, resp. volených orgánů.

Nová ustanovení pro poskytování platu podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Rubrika: Odměňování, Vydáno: 17. březen 2011, Autor: Ing. Ivan Tomší

Nařízením vlády č. 381/2010 Sb., jímž se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, přineslo, kromě nových stupnic platových tarifů pro pedagogické pracovníky, tři podstatné změny.

Nová ustanovení pro poskytování platu podle novely zákoníku práce

Rubrika: Odměňování, Vydáno: 12. březen 2011, Autor: Ing. Ivan Tomší

Ve třetí části zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV, se mění některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Vlády ČR měnící systém odměňování ve veřejných službách a správě

Rubrika: Odměňování, Vydáno: 12. březen 2011, Autor: Ing. Ivan Tomší

Jedním z restriktivních opatření, jimiž vláda ČR řešÍ snižování výdajové stránky státního rozpočtu pro rok 2011, je i desetiprocentní snížení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců ve veřejných službách a správě. To, jakou formou dojde k realizaci těchto úsporných opatření, však vláda ČR ponechává na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů.

Nutnost profesionální podpory při vytváření systému vzdělávání

Rubrika: Příprava a vzdělávání, Vydáno: 11. březen 2011, Autor: Redakce

Vzdělávání zaměstnanců, především ve smyslu prohlubování kvalifikace, bývá nezřídka ve veřejných službách a správě po stránce organizační i obsahové zajišťováno více, či méně formálně. Dosti často je koncipováno bez odpovídajících odborných znalostí, spíše intuitivně. Většinou chybí nejen jasná koncepce a na ní navazující systém realizace, a ani profesní znalosti a dovednosti personalistů – realizátorů – nemusí být vždy v souladu s vysokými nároky na tuto oblast. Finanční prostředky, kterými zaměstnavatelé disponují bývají dosti omezené, ačkoliv dobře koncipované vzdělávání zaměstnanců je investice s téměř okamžitou návratností, např. v podobě zvýšené kvality výkonů.

Personalista.info – osobní rádce personalisty ve veřejných službách a správě

Rubrika: Tipy, Vydáno: 7. březen 2011, Autor: Redakce

Od března 2011 začíná oficiálně fungovat nový personalistický portál Personalista.info, který je budován jako odborná podpora práce personalistů ve veřejné správě a službách. Jako jediný svého druhu nabízí na jednom místě nejen nejaktuálnější zprávy z oboru, ale také interaktivní prostředí, kde si mohou personalisté vyměňovat své názory a zkušenosti, stejně jako získat další znalosti a dovednosti či se seznámit s nástroji, které pro svou práci nutně potřebují.